Vår Kvalitetspolicy

För oss är kvalitet den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion. Det innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss.

Vår Miljöpolicy

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minimera vår miljöpåverkan. Och därmed kunna producera våra tjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vi prioriterar följande:

  • Materialåtervinning
  • Samordna våra transporter
  • Minimera vårt materialspill
  • Rätt materialval

Vår Arbetsmiljöpolicy

Ventilationsprojekts systematiska arbetsmiljöarbete omfattar alla aktiviteter inom verksamheten. Bra och säker arbetsmiljö ska vara företagets mål både då verksamheten bedrivs inne på företaget, ute i kunders anläggningar samt på byggarbetsplatser.

Genom rutiner ska Ventilationsprojekt förebygga olycksfall samt skapa god arbetsmiljö och trivsel för personalen. Målet är att personalen ska kunna känna trygghet under utförandet av sitt arbete.Ventilationsprojekt ska ge medarbetarna förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt genom att erbjuda utbildning, samt tillhandahålla rätt och godkänd utrustning och skyddskläder.

Gemensamt ska arbetsgivare och personal sträva efter att minska riskerna för olycksfall och ohälsa i arbetet genom att löpande vara uppmärksamma på och rapportera eventuella risker.

Personalen ska ges stor möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation genom direktkontakt med företagets ledning, samt löpande personalmöten.

Vår Personuppgiftspolicy

Ventilationsprojekt i Sverige AB och dess tillhörande dotter- och systerbolag tycker att det är viktigt med integritet för våra kunder och de individer som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi har som mål att vara så transparenta som möjligt i att beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar information om personuppgifter. Vi är också måna om att beskriva till vilken tredjepartsleverantör personuppgifter kan komma att överföras till och att verka för att sådan lagring följer samma säkerhet som vi själva har.

När vi behandlar dina personuppgifter är Ventilationsprojekt personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ensamma ansvarar för att uppfylla de villkor som ställs på oss inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning.

Läs hela vår personuppgiftspolicy här (pdf).